Skip to main content

Posts

Featured

Chap 4 - FUNCTIONS

Bạn chắc đã quen với các hàm print(), input(), len() từ những chương trước. Python cung cấp một số chức năng đi kèm giống như vậy, nhưng bạn cũng có thể viết nó cho riêng mình. Một chức năng giống như một chương trình nhỏ ở trong một chương trình.

Để hiểu rõ hơn cách mà function làm việc, chúng ta hãy tạo một function. Gõ chương trình này vào trong trình chỉnh sửa tập tin và lưu lại giống như helloFunc.py:
❶ def hello(): ❷ print('Howdy!') print('Howdy!!!') print('Hello there.') ❸ hello() hello() hello() Dòng đầu tiên là hàm def, đó là hàm định nghĩa tên của hàm là hello() . Khối lệnh sau hàm def là phần thân chính của hàm. Mã lệnh này sẽ thực hiện khi hàm được gọi lên, không phải hàm đã định nghĩa từ trước.

hàm hello() là hàm gọi đặc trưng, Trong mã lệnh, cách gọi hàm chỉ là tên của hàm theo sau bởi dấu ngoặc đơn.Có thể kết hợp một vài tham số trong dấu ngoặc đơn. Khi chương trình xử lý đến những hàm được gọi này, chương trình sẽ nhảy tới…

Latest Posts

Regular Expression - Python3

Django Docucment

Những ứng dụng Android tốt nhất

New words

Chap 2 - Cách hoạt động của chương trình

Khiến cho máy tính chạy Linux của bạn tuyệt vời hơn với Conky

Từ vựng 30/10

Bí tiểu ở người mẹ sau sinh

How to fix Window error 0x00000709 cannot set default Printer