New words

 • locate: xác định đúng vị trí; locate: xác định đúng vị trí; locate: xác định đúng vị trí; xác định đúng vị trí; locate: xác định đúng vị trí; locate: xác định đúng vị trí; locate: xác định đúng vị trí.
 • visually: trực quan, bằng mắt; visually: trực quan, bằng mắt; visually: trực quan, bằng mắt; visually: trực quan, bằng mắt; visually: trực quan, bằng mắt; visually: trực quan, bằng mắt.
 • awesome: tuyệt vời, đáng kinh ngạc; awesome: tuyệt vời, đáng kinh ngạc; awesome: tuyệt vời, đáng kinh ngạc; awesome: tuyệt vời, đáng kinh ngạc; awesome: tuyệt vời, đáng kinh ngạc.
 • side: bên cạnh; side: bên cạnh; side: bên cạnh; side: bên cạnh.
 • standard: tiêu chuẩn; standard: tiêu chuẩn; standard: tiêu chuẩn; standard:tiêu chuẩn; standard: tiêu chuẩn; standard: tiêu chuẩn; standard: tiêu chuẩn; standard: tiêu chuẩn; standard: tiêu chuẩn.
 • solve: giải quyết, tháo gỡ; solve: giải quyết, tháo gỡ; solve: giải quyết, tháo gỡ; solve: giải quyết, tháo gỡ; giải quyết, tháo gỡ; solve: giải quyết, tháo gỡ; solve: giải quyết, tháo gỡ.
 • append: nối; append: nối; append: nối; append: nối; append: nối; append: nối; appden:nối
 • privileged: có đặc quyền; privileged: có đặc quyền; privilege: có đặc quyền; privileged: có đặc quyền; privileged: có đặc quyền; privileged: có đặc quyền; privileged: có đặc quyền.
 • represent: tượng trưng cho, đại diện cho; represent: tượng trưng cho, đại diện cho; represent: tượng trưng cho, đại diện cho; represent: tượng trưng cho; đại diện cho; represent: tượng trưng cho, đại diện cho; present: tượng trưng cho, đại diện cho; present: đại diện, tượng trưng.
 • either: một (trong hai); either: một (trong hai); either: một (trong hai); either: một (trong hai); either: một (trong hai); either: một (trong hai); either: một (trong hai); either: một (trong hai).
 • along: dọc theo, song song; along: dọc theo, song song; along: dọc theo: song song; along: dọc theo, song song; along: dọc theo, song song; along: dọc theo, song song; along: dọc theo, saong song; along: dọc theo, song song; along: dọc theo, song song; along: dọc theo, song song.
 • massive: to lớn, đồ sộ; massive: to lớn, đồ sộ; massive: to lớn, đồ sộ; massive: to lớn, đồ sộ; massive: to lớn, đồ sộ; massive: to lớn, đồ sộ; massive: to lớn, đồ sộ; massive: to lớn, đồ sộ.
 • narrow: hẹp, thu hẹp: narrow: hẹp, thu hẹp; narrow: hẹp, thu hẹp; narrow: hẹp, thu hẹp; narrow: hẹp, thu hẹp; narrow: hẹp, thu hẹp; narrow: hẹp, thu hẹp; narrow: hẹp, thu hẹp.
 • worth: đáng giá, xứng đáng; worth: đáng giá, xứng đáng; worth: đáng giá, xứng đáng; worth: đáng giá, xứng đáng; worth: đáng giá, xứng đáng; worth: đáng giá, xứng đáng; worth: đáng giá, xứng đáng; worth every penny: đáng giá từng xu.
 • penny: đồng xu; penny: đồng, xu; penny: đồng, xu; penny: đồng, xu; penny: đồng, xu; penny: đồng, xu; penny: đồng, xu; penny: đồng, xu; penny: đồng, xu; penny: đồng, xu.
 • virtualy (phó từ): thực sự, hầu như; virtualy (phó từ): thực sự, hầu như; virtualy: thực sự, hầu như; virtualy (phó từ): thực sự, hầu như; virtualy (phó từ): thực sự, hầu như; virtualy (phó từ): thực sự, hầu như; virtualy (phó từ): thực sự, hầu như; virtualy (phó từ): thực sự, hầu như.
 • variable: biến số; variable: biến số; variable: biến số; variable: biến số; variable: biến số; variable: biến số; variable: biến số; variable: biến số; variable: biến số; variable: biến số.
 • formal: chính thức; formal: chính thức; formal: chính thức; formal: chính thức; formal: chính thức; formal: chính thức; formal: chính thức; formal: chính thức; formal: chính thức.
 • computation: tính toán; computation: tính toán; computation: tính toán; computation: tính toán; computation: tính toán; computatinon: tính toán; computation: tính toán.
 • formual: công thức; formual: công thức; formual: công thức; formual: công thức; formual: công thức; formual: công thức; formual: công thức; formual: công thức; formual: công thức.
 • component: thành phần; component: thành phần; component: thành phần; component: thành phần; component: thành phần; component: thành phần; component: thành phần.
 • assembling: lắp ráp; assembling: lắp ráp; assembling: lắp ráp; assembling: lắp ráp; assenbling: lắp ráp; assembling: lắp ráp; assembling: lắp ráp; assembling: lắp ráp; assembling: lắp ráp.
 • instruction: chỉ dẫn; instruction: chỉ dẫn; instruction: chỉ dẫn; instruction: chỉ dẫn; instruction: chỉ dẫn; instruction: chỉ dẫn; instruction: chỉ dẫn; instruction: chỉ dẫn; instruction: chỉ dẫn;
 • individual: cá nhân, riêng biệt; individual: cá nhân, riêng biệt; individual: cá nhân, riêng biệt; individual: cá nhân, riêng biệt; individual: cá nhân, riêng biệt; individual: cá nhân, riêng biệt.
 • based on: dựa trên; based on: dựa trên; based on: dựa trên; based on: dựa trên; based on: dựa trên; based on: dựa trên; based on: dựa trên; based on: dựa trên; based on: dựa trên.
 • branching: phân nhánh; branching: phân nhánh; branching: phân nhánh; branching: phân nhánh; branching: phân nhánh; branching: phân nhánh; branching: phân nhánh.
 • comparison: so sánh; comparison: so sánh; comparison: so sánh; comparison: so sánh; comparison: so sánh; comparison: so sánh; comparison: so sánh; comparison: so sánh.
 • explore: khám phá, tìm hiểu; explore: khám phá; explore: khám phá; explore: khám phá; explore: khám phá; explore: khám phá; explore: khám phá; explore: khám phá.
 • lack: thiếu, không có; lack: thiếu, không có; lack: thiếu, không có; lack: thiếu, không có; lack: thiếu, không có; lack: thiếu, không có; lack: thiếu, không có; lack: thiếu, không có.
 • rest: còn lại, nghỉ ngơi; rest: còn lại, nghỉ ngơi; rest: còn lại, nghỉ ngơi; rest: còn lại, nghỉ ngơi; rest: còn lại, nghỉ ngơi; rest: còn lại, nghỉ ngơi; rest: còn lại, nghỉ ngơi; rest: còn lại, nghỉ ngơi.
 • interactive: tương tác; interactive: tương tác; interactive: tương tác; interactive: tương tác; interactive: tương tác; interactive: tương tác; interactive: tương tác; interactive: tương tác.
 • intentionally: cố ý; intentionally: cố ý; intentionally: cố ý; intentionally: cố ý; intentionally: cố ý; intentionally: cố ý; intentionally: cố ý; intentionally: cố ý; intentionally: cố ý.
 • incorrect: không đúng, không chính xác; incorrect: không đúng, không chính xác; incorrect: không đúng, không chính xác; incorrect: không đúng, không chính xác.
 • proper: phù hợp, proper: phù hợp; proper: phù hợp; proper: phù hợp; proper: phù hợp; proper: phù hợp; proper: phù hợp; proper: phù hợp; proper: phù hợp; proper: phù hợp; proper: phù hợp.
 • case: trường hợp, vỏ bọc; case: trường hợp, vỏ bọc; case: trường hợp, vỏ bọc; case: trường hợp, vỏ bọc; case: trường hợp, vỏ bọc; case: trường hợp, vỏ bọc; case: trường hợp, vỏ bọc.
 • actually: thực tế; actually: thực tế; actually: thực tế; actually: thực tế; actually: thực tế; actually: thực tế; actually: thực tế; actually: thực tế; actually: thực tế; actually: thực tế; actually: thực tế.
 • consider: xem xét; consider: xem xét; consider; xem xét; consider: xem xét; consider|: xem xét; consider: xem xét; consider: xem xét; consider: xem xét: consider: xem xét; consider|: xem xét.
 • other hand: mặt khác; other hand: mặt khác; other hand: mặt khác; other hand: mặt khác; other hand: mặt khác; other hand: mặt khác; other hand: mặt khác; other hand: mặt khác.
 • confuse: nhầm lẫn; confuse: nhầm lẫn; confuse: nhầm lẫn; confuse: nhầm lẫn; confuse: nhầm lẫn; confuse: nhầm lẫn; confuse: nhầm lẫn; confuse: nhầm lẫn; confuse: nhầm lẫn.
 • explicit: rõ ràng; explicit: rõ ràng; explicit: rõ ràng; explicit: rõ ràng; explicit: rõ ràng; explicit: rõ ràng; explicit: rõ ràng; explicit: rõ ràng; explicit: rõ ràng; explicit: rõ ràng; explicit: rõ ràng.
 • negative: phủ định; negative: phủ định; negative: phủ định; negative: phủ định; negative: phủ định; negative: phủ định; negative: phủ định; negative: phủ định; negative: phủ định.
 • otherwise: trái lại; otherwise: trái lại; otherwise: trái lại; otherwise: trái lại; otherwise: trái lại; otherwise: trái lại; otherwise: trái lại; otherwise: trái lại; otherwise: trái lại; otherwise: trái lại.
 • speech: cách nói; speech: cách nói; speech: cách nói; speech: cách nói; speech: cách nói; speech: cách nói; speech: cách nói; speech: cách nói; speech: cách nói; speech: cách nói.
 • context: bối cảnh; context: bối cảnh; context: bối cảnh; context: bối cảnh; context: bối cảnh; context: bối cảnh; context: bối cảnh; context: bối cảnh; context: bối cảnh; context: bối cảnh.
 • increase: tăng; increase: tăng; increase: tăng; increase; tăng; increase: tăng; increase: tăng; increase: tăng; increase: tăng; increase: tăng; increase: tăng; increase: tăng; increase: tăng.
 • term for: thuật ngữ; term for: thuật ngữ; term for: thuật ngữ; term for: thuật ngữ; term for: thuật ngữ; term for: thuật ngữ; term for: thuật ngữ; term for: thuật ngữ; term for: thuật ngữ.
 • finger: ngón tay; finger: ngón tay; finger: ngón tay; finger: ngón tay; finger: ngón tay; finger: ngón tay; finger: ngón tay; finger: ngón tay; finger: ngón tay; finger: ngón tay; finger: ngón tay.
 • straight: thẳng, có thứ tự; straight: thẳng, có thứ tự; straight: thẳng, có thứ tự; straight: thẳng, có thứ tự; straight: thẳng, có thứ tự; straight: thẳng, có thứ tự; straight: thẳng, có thứ tự.
 • probably: hầu như chắc chắn; probably: hầu như chắc chắn; probably: hầu như chắc chắn; probably: hầu như chắc chắn; probably: hầu như chắc chắn; probably: hầu như chắc chắn.
 • entire: toàn bộ; entire: toàn bộ; entire: toàn bộ; entire: toàn bộ; entire: toàn bộ; entire: toàn bộ; entire: toàn bộ; entire: toàn bộ; entire: toàn bộ; entire: toàn bộ; entire: toàn bộ; entire: toàn bộ.
 • Pretend: giả sử; pretend: giả sử; pretend: giả sử; pretend: giả sử; pretend: giả sử; pretend: giả sử; pretend: giả sử; pretend: giả sử; pretend: giả sử; pretend: giả sử; pretend: giả sử;
 • assign: giao phó; gán; assign: giao phó, gán; assign: giao phó, gán; assign: giao phó, gán; assign: giao phó; gán; assign: giao phó, gán; assign: giao phó, gán; assign: giao phó, gán.
 • offer: đưa ra, đề nghị; offer: đưa ra, đề nghị; offer: đưa ra, đề nghị; offer: đưa ra, đề nghị; offer: đưa ra, đề nghị; offer: đưa ra, đề nghị; offer: đưa ra; đề nghị; offer: đưa ra, đề nghị.
 • greeting: lời chào mừng; greeting: lời chào mừng; greeting: lời chào mừng; greeting: lời chào mừng; greeting: lời chào hỏi; greeting: lời chào hỏi; greeting: lời chảo hỏi.
 • Guarantee: đảm bảo; guarantee: đảm bảo; guarantee: đảm bảo; guarantee: đảm bảo; guarantee: đảm bảo; guarantee: đảm bảo; guarantee: đảm bảo; guarantee: đảm bảo; guarantee: đảm bảo.
 • Once; một khi; once: một khi; once: một khi; once: một khi; once: một khi; once: một khi; once: một khi; once: một khi; once: một khi; once: một khi; once: một khi; once: một khi.
 • structure: cấu trúc; structure: cấu trúc; structure: cấu trúc; structure: cấu trúc; structure: cấu trúc; structure: cấu trúc; structure: cấu trúc; structure: cấu trúc; structure: cấu trúc; structure.
 • avoid: tránh xa, bác bỏ; avoid: tránh xa, bác bỏ; avoid: tránh xa, bác bỏ; avoid: tránh xa, bác bỏ; avoid: tránh xa, bác bỏ; avoid: tránh xa, bác bỏ; avoid: tránh xa, bác bỏ; avoid: tránh xa, bác bỏ; avoid: tránh xa, bác bỏ; avoid: tránh xa, bác bỏ; avoid: tránh xa, bác bỏ.
 • similar: như nhau, tương tự; similar: như nhau, tương tự; similar: tương tự,như nhau; similar: như nhau, tương tự; similar: như nhau, tương tự; similar: tương tự; similar: như nhau, tương tự.
 • as long as: miễn là; as long as: miễn là; as long as: miễn là; as long as: miễn là; as long as: miễn là; as long as: miễn là; as long as: miễn là; as long as: miễn là; as long as: miễn là.
 • iteration: sự lặp lại; iteration: sự nhắc lại; iteration: sự nhắc lại; iteration: sự nhắc lại; iteration: sự nhắc lại; iteration: sự nhắc lại; iteration: sự nhắc lại; iteration: sự nhắc lại; iteration: sự nhắc lại, iteration: sự nhắc lại; iteration: sự nhắc lại; iteration: sự nhắc lại; iteration: sự nhắc lại.
 • since: kể từ; since: kể từ; since: kể từ; since: kể từ; since: kể từ; since: kể từ; since: kể từ
 • include: bao gồm; inculde; bao gồm; include: bao gồm; include: bao gồm; include: bao gồm; include: bao gồm; include: bao gồm; include: bao gồm; include: bao gồm; include: bao gồm.
 • including: kể cả; including: kể cả; including: kể cả; including: kể cả; including: kể cả; including: kể cả; including: kể cả; including: kể cả; including: kể cả; including: kể cả.
 • separate: phân tách, rời; separate: phân tách, rời; separate: phân tách, rời; separate: phân tách, rời; separate: phân tách, rời; phân tách, rời; separate: phân tách, rời; separate: phân tách, rời.
 • response: sự đáp lại; response: sự đáp lại; response: sự đáp lại; response: sự đáp lại; response: sự đáp lại; response: sự đáp lại; response: sự đáp lại; response: sự đáp lại; response: sự đáp lại.
 • alternative: luân chuyển, thay đổi nhau; alternative: luân chuyển, thay đổi nhau; alternative: luân chuyển, thay đổi nhau; alternative: luân chuyển, thay đổi nhau; alternative: luân chuyển, thay đổi nhau; alternative: luân chuyển, thay đổi nhau, alternative: luân chuyển, thay đổi nhau.
 • certain: định rõ, đích xác; certain: định rõ; đích xác; certain: định rõ, đích xác; certain: định rõ, đích xác; certain: định rõ, đích xác; certain: định rõ, đích xác; certain: định rõ; đích xác.
 • decision: sự giải quyết; decision: sự giải quyết; decision: sự giải quyết; decision: sự giải quyết; decision: sự giải quyết; decision: sự giải quyết; decision: sự giải quyết; decision: sự giải quyết.
 • achieve: đạt tới, giành được; achieve: đạt tới, giành được; achieve: đạt tới, giành được; achieve: đạt tới, giành được; achieve: đạt tới, giành được; achieve: đạt tới; giành được;
 • identify: nhận dạng; identify: nhận dạng; identify: nhận dạng; identify: nhận dạng; identify: nhận dạng; identify: nhận dạng; identify: nhận dạng; identify: nhận dạng; identify: nhận dạng.
 • familiar: thân thiết, quen thuộc; familiar: thân thiết, quen thuộc; familiar: thân thiết, quen thuộc; familiar: thân thiết, quen thuộc; familiar: thân thiết, quen thuộc; familiar: thân thiết, quen thuộc; familiar: thân thiết; quen thuộc; familiar: thân thiết, quen thuộc.
 • within: ở trong; within: ở trong; within: ở trong; within: ở trong; within: ở trong; within: ở trong; within: ở trong; within: ở trong; within: ở trong; within: ở trong; within: ở trong.
 • several: một vài; several: một vài; several: một vài; several: một vài; several: một vài; several: một vài; several: một vài; several: một vài; several: một vài; several: một vài; several: một vài.
 • builtin: gắn liền, có sẵn; builtin: gắn liền, có sẵn; builtin: gắn liền, có sẵn; builtin: gắn liền, có sẵn; builtin: gắn liền, có sẵn; builtin: gắn liền, có sẵn; builtin: gắn liền, có sẵn; built: gắn liền.
 • defined: định nghĩa; defined: định nghĩa; defined: định nghĩa; defined: định nghĩa; defined: định nghĩa; defined: định nghĩa; defined: định nghĩa; defined: định nghĩa; defined: định nghĩa.
 • parentheses: ngoặc đơn; parentheses: ngoặc đơn; parentheses: ngoặc đơn; parentheses: ngoặc đơn; parentheses: ngoặc đơn; parentheses: ngoặc đơn; parentheses: ngoặc đơn.
 • possibly: có thể, khả thi; possibly: có thể; khả thi; possibly: có thể, khả thi; possibly: có thể, khả thi; possibly: có thể, khả thi; possibly: có thể, khả thi; possibly: có thể, khả thi.
 • compose: sáng tác, hợp thành; compose: sáng tác, hợp thành; compose: sáng tác, hợp thành; compose: sáng tác, hợp thành; compose: sáng tác, hợp thành; compose: sáng tác, hợp thành.
 • major: trọng đại, chủ yếu; major: trọng đại, chủ yếu; major: trọng đại, chủ yếu; major: trọng đại, chủ yếu; major: trọng đại, chủ yếu; major: trọng đại, chủ yếu; major: trọng đại; chủ yếu.
 • rid of: giải thoát khỏi; rid of: giải thoát khỏi; rid of: giải thoát khỏi; rid of: giải thoát khỏi; rid of: giải thoát khỏi; rid of: giải thoát khỏi; rid of: giải thoát khỏi; rid of: giải thoát khỏi.
 • useful: có ích; useful: có ích; useful: có ích; useful: có ích; useful: có ích; useful: có ích; useful: có ích; useful: có ích; useful: có ích; useful: có ích; useful: có ích; useful: có ích; useful: có ích.
 • useless: vô ích; useless: vô ích; useless: vô ích; useless: vô ích; useless: vô ích; useless: vô ích; useless: vô ích; useless: vô ích; useless: vô ích; useless: vô ích; useless: vô ích; useless: vô ích.
 • parameter: tham số; parameter: tham số; parameter: tham số; parameter: tham số; parameter: tham số; parameter: tham số; parameter: tham số; parameter: tham số; parameter: tham số.
 • terminate: chấm dứt; terminate: chấm dứt; terminate: chấm dứt; terminate: chấm dứt; terminate: chấm dứt; terminate: chấm dứt; terminate: chấm dứt; terminate: chấm dứt.
 • discuss: thảo luận, bàn cãi; discuss: thảo luận, bàn cãi; discuss: thảo luận, bàn cãi; discuss: thảo luận, bàn cãi; discuss: thảo luận, bàn cãi; discuss: thảo luận, bàn cãi; discuss: thảo luận, bàn cãi
 • pass: vượt qua; pass: vượt qua; pass: vượt qua; pass: vượt qua; pass; vượt qua; pass: vượt qua; pass: vượt qua; pass: vượt qua; pass: vượt qua; pass: vượt qua; pass: vượt qua; pass: vượt qua.
 • passed: thông qua; passed: thông qua; passed: thông qua; passed: thông qua; passed: thông qua; passed: thông qua; passed: thông qua; passed: thông qua; passed: thông qua; passed: thông qua.
 • ignore: phớt lờ; ignore: phớt lờ; ignore: phớt lờ; ignore: phớt lờ; ignore: phớt lờ; ignore: phớt lờ; ignore: phớt lờ; ignore: phớt lờ; ignore: phớt lờ; ignore: phớt lờ; ignore: phớt lờ.
 • valid: có căn cứ, có hiệu lực; valid: có căn cứ, có hiệu lực; valid: có căn cứ; có hiệu lực; valid: có căn cứ, có hiệu lực; valid: có căn cứ, có hiệu lực; valid: có căn cứ, có hiệu lực; valid: có căn cứ, có hiệu lực; valid: có căn cứ, có hiệu lực; valid: có căn cứ, có hiệu lực.
 • away: xa, rời xa; away: xa, rời xa; away: xa, rời xa; away: xa, rời xa; away 
 •  

Comments

Popular Posts