Từ vựng 30/10

 • comma: dấu phẩy; comma: dấu phẩy; comma: dấu phẩy; comma: dấu phẩy; comma: dấu phẩy.
 • depending: phụ thuộc; depending: phụ thuộc; depending: phụ thuộc; depending: phụ thuộc.
 • vary: trường hợp, tình huống; vary: trường hợp, tình huống; vary: trường hợp, tình huống.
 • argument: tham số; argument: tham số; argument: tham số; argument: tham số; argument: tham số; argument: tham số; argument: tham số; argument: tham số; argument: tham số
 • challenge: thử thách; challenge: thử thách; challenge: thử thách; challenge: thử thách; challenge: thử thách; challenge: thử thách; challenge: thử thách; challenge: thử thách;
 • express: bảy tỏ, diễn đạt; express: bày tỏ, diễn đạt; express: bày tỏ, diễn đạt; express: bày tỏ, diễn đạt; express: bày tỏ, diễn đạt; express: bày tỏ, diễn đạt; express: bày tỏ, diễn đạt.
 • instead: thay thế; instead: thay thế; instead: thay thế; instead: thay thế; instead: thay thế; instead: thay thế; instead: thay thế; instead: thay thế; instead: thay thế; instead: thay thế.
 • indent: thụt lề; indent: thụt lề; indent: thụt lề; indent: thụt lề; indent: thụt lề; indent: thụt lề; indent: thụt lề; indent: thụt lề; indent: thụt lề; indent: thụt lề: indent: thụt lề; indent: thụt lề.
 • assignment: nhiệm vụ; assignment: nhiệm vụ; assignment: nhiệm vụ; assignment: nhiệm vụ; assigignment: nhiệm vụ; assignment: nhiệm vụ; assignment: nhiệm vụ; assignment: nhiệm vụ.
 • definitely: chắc chắn; definitely: chắc chắn; definitely: chắc chắn; definitely: chắc chắn; definitely: chắc chắn; definitely: chắc chắn; definitely: chắc chắn; definitely: chắc chắn.
 • fatigue: mệt mỏi; fatigue: mệt mỏi; fatigue: mệt mỏi; fatigue: mệt mỏi; fatigue: mệt mỏi; fatigue: mệt mỏi; fatigue: mệt mỏi; fatigue: mệt mỏi; fatigue: mệt mỏi; fatigue: mệt mỏi;
 • improve: cải tiến; improve: cải tiến; improve: cải tiến; improve; cải tiến; improve: cải tiến; improve: cải tiến; improve: cải tiến; improve: cải tiến; improve: cải tiến; improve: cải tiến.
 • method: phương pháp, cách thức; method: phương pháp, cách thức; method: phương pháp, cách thức; method: phương pháp cách thức; medthod: phương pháp, cách thức; method: phương pháp, cách thức; method: phương pháp, cách thức; method: phương pháp, cách thức; method: phương pháp, cách thức; method: phương pháp, cách thức; method: phương pháp, cách thức.
 • rely: dựa vào; rely: dựa vào; rely: dựa vào; rely: dựa vào; rely: dựa vào; rely: dựa vào; rely: dựa vào; rely: dựa vào; rely: dựa vào; rely: dựa vào; rely: dựa vào; rely: dựa vào; rely: dựa vào.
 • resource: tài nguyên; resource: tài nguyên; resource: tài nguyên; resource: tài nguyên; resource: tài nguyên; resource: tài nguyên; resource: tài nguyên; resource: tài nguyên; resource: tài nguyên.
 • monitoring: giám sát; monitoring: giám sát; monitoring: giám sát; monitoring: giám sát; monitoring: giám sát; monitoring: giám sát; monitoring: giám sát; monitoring: giám sát.
 • acquaint: làm quen; acquaint: làm quen; acquaint: làm quen; acquaint: làm quen; acquaint: làm quen; acquaint: làm quen; acquaint: làm quen; acquaint: làm quen; acquaint: làm quen.
 • alignment: sắp xếp thẳng hàng; alignment: sắp xếp thẳng hàng; alignment: sắp xếp thẳng hàng; alignment: sắp xếp thẳng hàng; alignment: sắp xếp thẳng hàng; alignment: sắp xếp thẳng hàng; alignment: sắp xếp thẳng hàng; alignment: sắp xếp thẳng hàng; alignment: sắp xếp thẳng hàng.

Comments

Popular Posts